Maksātnespēja


KAS IR MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

FIZISKĀS PERSONAS

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Fiziskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

JURIDISKĀS PERSONAS

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

TIESISKĀ AIZSARDZĪBA

Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Tiesiskās aizsardzības process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu.


NOSACĪJUMI, LAI UZSĀKTU UN PABEIGTU MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU

JA TU ESI:

fiziska persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības;

TEV:

nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz € 5 000,-

vai

sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz € 10 000,-,

vai

nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku, ja tā pārsniedz € 5 000,-;

TU NEESI:

individuālais komersants;

persona, kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;

persona, kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā;

persona, kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros dzēstas saistības;

persona pret kuru pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā, ar kuru konstatēts, ka esi izvairījies (-usies) no nodokļu samaksas;

persona, kurai pēdējā gada laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības;

pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai maksātnespējas procesa laikā slēdzis darījumus, kuru rezultātā esi kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, turklāt esi apzinājies vai tev vajadzēja apzināties, ka šādu darījumu slēgšana var novest līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšanai kreditoriem;

sniedzis apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli un slēpis savus patiesos ienākumus;

parādnieks, kurš nepilda bankrota vai saistību dzēšanas procedūrā paredzētos pienākumus, būtiski apgrūtinot maksātnespējas procesa efektīvu norisi - 

TU VARI UZSĀKT MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU UN PRETENDĒT TIKT ATBRĪVOTS (-A) NO ATLIKUŠAJĀM SAISTĪBĀM.


KAS NEPIECIEŠAMS, LAI UZSĀKTU MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU

Lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu, ir jāvēršas tiesā ar pieteikumu par fiziskās personas maksātnespējas pasludināšanu. Maksātnespējas pieteikums ir jāsagatavo Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un ir jāiesniedz tiesā pēc pieteicēja deklarētās dzīves vietas, bet, ja tādas nav, tad pēc dzīves vietas. Pieteikumam ir jāpievieno visi tie dokumenti ar kuriem tiek pierādīts pieteikumā minētais, piem., izziņas no iestādēm, tiesas spriedumi, izziņas vai paziņojumi no tiesu izpildītājiem, kā arī no pašiem kreditoriem. Pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ir jāveic maksātnespējas depozīta maksājums divu minimālo mēneša algu apmērā, valsts nodevas samaksa € 70 apmērā, kā arī ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmaksu € 5,37 apmērā.

KĀ MĒS VARAM PALĪDZĒT

Ja tu nevēlies darīt visu pats, bet uzticēt to profesionāļiem, kuri ar to nodarbojas ik dienu, tad tev būs tikai nepieciešams sarūpēt notariālu pilnvaru (pilnvaras sagatavošana - € 37) un mēs lielāko daļu paveiksim tavā vietā. Mūsu juristu pieredze ir mērojama 20 gadu garumā un tā ir ievērojama pieredze, kuru var un vajag izmantot. Mēs esam palīdzējuši ļoti daudziem un labprāt palīdzēsim arī tev.

MĒS PIEDĀVĀJAM

 • Klātienes un neklātienes konsultācijas.
 • Visu nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un apkopošanu.
 • Maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu.
 • Maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā.
 • Juridisko atbalstu komunikācijā ar tiesu, administratoru un kreditoriem.
 • Saistību dzēšanas plāna sagatavošanu.
 • Pieteikuma par maksātnespējas procesa izbeigšanu un atbrīvošanu no atlikušajām saistībām sagatavošanu.
 • Citi nepieciešamie pakalpojumi saistībā ar tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesiem.


MŪSU PAKALPOJUMU CENAS

NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJA

BEZMAKSAS

Neklātienes konsultācija tiek nodrošināta attālināti pa tālruni 29 245 278 darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00. Šī ir iespēja cilvēkiem, kuri nedzīvo Rīgā, bet ne tikai, saņemt konsultāciju un noskaidrot vai tieši viņiem ir iespēja uzsākt savu maksātnespējas procesu.

KLĀTIENES KONSULTĀCIJA

€ 30

Klātienes konsultācija tiek nodrošināta uz vietas mūsu birojā, darba dienās no plkst. 9.00-17.00. Konsultāciju laiks iepriekš saskaņojams pa tālruni 29245278 vai e-pastu: birojs@legalia.lv.

Izvēloties turpināt ar mums sadarbību, samaksātā maksa par konsultāciju tiek ņemta vērā pie norēķiniem par kādu no tālāk minētajiem pakalpojumiem.

FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PIETEIKUMS

€ 300

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikuma sagatavošana neietver sevī tikai pieteikuma sagatavošanu, bet gan arī visu nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu no valsts iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tiesām, kā arī kreditoriem.

Neskatoties uz augstāk minēto, mūsu klientiem retos izņēmumos var nākties arī pašiem sagādāt kādu no pieteikumam pievienojamiem dokumentiem.

PIETEIKUMS ĢIMENES MAKSĀTNESPĒJAI

€ 400

Ar pieteikumu ģimenes maksātnespējai ir saprotams augstāk minētais fiziskās personas maksātnespējas pieteikums. Atšķirība ir tikai tajā, ka minēto pieteikumu izmantojot vienu maksātnespējas depozītu un valsts nodevu, tiesā sniedz vismaz divas personas, kuras atbilstoši Maksātnespējas likumam uzskatāmas par savstarpēji ieinteresētām personām (laulātais, vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, bērni, mazbērni) un šīm personām nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku. Augstāk norādītā cena attiecas uz ģimenes maksātnespējas pieteikumiem, kurus kopīgi iesniedz ne vairāk kā divas personas. Gadījumā, ja iesniedzēji ir vairāk par divām personām, maksa par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu tiesā tiek noteikta izvērtējot darba apjomu, kā arī pusēm savstarpēji vienojoties.

SAISTĪBU DZĒŠANAS PLĀNA SAGATAVOŠANA

€ 80 - 120

Pabeidzot bankrota procedūru, parādniekam ir jāizstrādā un jāiesniedz tiesā apstiprināšanai saistību dzēšanas plāns. Šādu plānu parādnieks var lūgt arī izstrādāt savam administratoram par atsevišķu samaksu. Precīza pakalpojuma maksa ir atkarīga no saistību dzēšanas plānā ietverto kreditoru daudzuma.

PIETEIKUMA PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA IZBEIGŠANU SAGATAVOŠANA

€ 100 - 120

Pēc pēdējā maksājuma izdarīšanas kreditoriem, parādniekam jāsagatavo tiesai adresēts pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu un atbrīvošanu no saistību dzēšanas plānā minētajām saistībām.

KĀDAS IR IZMAKSAS UZSĀKOT MAKSĀTNESPĒJU

Visi zemāk minētie maksājumi, izņemot pirmos divus, ir tādi ar kuriem ir jārēķinās jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā vai izmantojat jurista pakalpojumus, vai nē.

PAR MŪSU BIROJA PAKALPOJUMIEM

€ 300

Maksājums veicams pie līguma parakstīšanas. Ģimenes maksātnespējas gadījumā (divas personas), biroja pakalpojumi izmaksā € 400.

NOTARIĀLI SAGATAVOTA PILNVARA

€ 37

Maksājums veicams pilnvaras sagatavošanas brīdī pie notāra. Pie dažādiem notāriem norādītā summa var atšķirties.

MAKSĀTNESPĒJAS DEPOZĪTS

€ 1 000

Maksājums veicams pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

VALSTS NODEVA

€ 70

Maksājums veicams pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

AR LIETAS IZSKATĪŠANU SAISTĪTIE IZDEVUMI

€ 5,37

Maksājums veicams pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

MAKSA PAR IZZIŅĀM NO VALSTS IESTĀDĒM

€ 16,50

Maksājums veicams pie līguma parakstīšanas.

CITI MAKSĀJUMI, JA TĀDI IR NEPIECIEŠAMI

Gadījumā, ja izziņas jāpieprasa arī no kreditoriem (bankas, ātrie kredīti), tad jārēķinās arī ar komisijas maksām par šādu izziņu sagatavošanu. To lielums ir dažāds - no € 7 līdz € 45 par izziņu.

KĀDI IR TERMIŅI

NEPIECIEŠAMO DOKUMENTU PIEPRASĪŠANA.

Pēc tam, kad ir noslēgts līgums par juridisko apkalpošanu, pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Uzsākot pakalpojumu, tiek pieprasīti visi nepieciešamie dokumenti, kuru saņemšana var aizņemt aptuveni mēnesi vai vairāk no pieprasījuma saņemšanas dienas.

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA TIESĀ    

Pieteikuma sagatavošana tiek uzsākta uzreiz pēc pēdējā pieprasītā dokumenta saņemšanas un aizņem vidēji vienu darba dienu. Tiklīdz klients uz iepriekš nosūtītajiem rekvizītiem ir veicis noteikto maksājumu pārskaitījumu un ir nosūtījis mums maksājumu uzdevumus, pieteikums un tam klāt pievienotie dokumenti tiek nogādāti tiesā iesniegšanai.

LĒMUMS PAR LIETAS IEROSINĀŠANU

Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšanas tiesnesis pieņem lēmumu:

 • par maksātnespējas procesa pieteikuma atstāšanu bez virzības;
 • par atteikšanos pieņemt maksātnespējas procesa pieteikumu;
 • par maksātnespējas procesa pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu.

Ja maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības, tiesnesis pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc lēmumā norādīto trūkumu novēršanas.

SPRIEDUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PASLUDINĀŠANU

Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu tiesa izskata septiņu dienu laikā no tās ierosināšanas dienas.

Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2015/848 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu izskata 15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas vai, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, tiesas sēdē.

BANKROTA PROCEDŪRA

Pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi fiziskās personas maksātnespējas procesu, tiek uzsākta bankrota procedūra, kura ilgst ne mazāk kā 2 mēnešus. Bankrota procedūras laikā tiek pārdota parādniekam piederošā manta (ja tāda ir), izņemot mantu uz kuru saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem nevar tikt vērsta piedziņa

SAISTĪBU DZĒŠANAS PROCEDŪRA

Jau bankrota procedūras laikā, parādnieks sastāda saistību dzēšanas plānu. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu parādnieks nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā.

Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt iepriekš noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

 • viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;
 • viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt iepriekš pieminēto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī pirms nodokļu samaksas. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

 • viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz EUR 30 000;
 • divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no EUR 30 001 līdz EUR 150 000;
 • trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz EUR 150 000.

Par parādnieka saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu vai nokavējuma procentus. Pie parādnieka saistībām pieskaitāmi nolīgtie, nesamaksātie lietošanas procenti līdz maksātnespējas pasludināšanai, tomēr ne vairāk kā sešu procentu apmērā gadā.

MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA IZBEIGŠANA

Pēc tam, kad parādnieks ir pilnā apmērā ir nokārtojis visas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības un ir izpildījis fiziskās personas saistību dzēšanas plānu, parādnieks nekavējoties izsniedz tiesā pieteikumu par saistību procedūras izbeigšanu un pierādījumus, kas apliecina saistību dzēšanas plāna izpildi.

Informācija atjaunota 01.01.2021.


KONTAKTU FORMAJurists