Maksātnespējas process


KOMERCĶĪLAS

Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercķīlu reģistrā. Komercķīlas devējs ir persona, kas piešķir komercķīlas tiesību, savukārt komercķīlas ņēmējs ir persona, kas pieņem komercķīlu sava prasījuma nodrošināšanai.

KOMERCĶĪLAS PRIEKŠMETS. 

Par komercķīlas priekšmetu var būt kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta (tai skaitā prasījuma tiesības), kas pieder komersantam vai citai juridiskajai personai, minēto lietu kopība, kā arī visa komersanta vai citas juridiskās personas manta.

NODROŠINĀTAIS PRASĪJUMS. 

Ar komercķīlu var nodrošināt jebkuru prasījumu - gan pastāvošu, gan arī tādu, kas no nodibinātas saistības var rasties nākotnē (parādniekam atklāts kredīts). Ar komercķīlu nodrošina ne tikai galveno prasījumu, bet arī blakus prasījumus, ja vien nav noteikti norunāts pretējais.

Reģistrācijai pakļautas lietas, kā arī uzņēmums kā lietu kopība, pajas, akcijas un obligācijas var būt par komercķīlas priekšmetu neatkarīgi no tā, kam šīs lietas pieder. Komercķīla, kuras priekšmets ir lietu kopība, aptver gan šīs kopības jau esošās, gan arī nākamās sastāvdaļas, izņemot, ja komercķīlas devēja nodoms bijis ieķīlāt vienīgi šīs lietu kopības sastāvu, kāds tas bijis ķīlas tiesības nodibināšanas laikā.

Ar komercķīlas līgumu pusēm jānosaka maksimālā summa, līdz kurai sniedzas kopējā galvenā prasījuma un blakus prasījumu nodrošinājums. Ja prasījums pārsniedz pielīgto maksimālo komercķīlas atbildības apmēru, tad prasījums pārsniegtajā daļā uzskatāms par nenodrošinātu prasījumu.

Komercķīlas devējam un komercķīlas ņēmējam vienojoties par nodrošinātā prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjoma palielināšanu, šāds palielinājums reģistrējams atbilstoši Komercķīlas likuma prasībām kā jauns ieķīlājums.

MŪSU PIEDĀVĀJUMS

  • jaunas komercķīlas reģistrēšana;

  • komercķīlas pārjaunojums;

  • komercķīlas noteikumu grozījumi;

  • komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšana;

  • ar komercķīlu nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrēšana;

  • komercķīlas dzēšana;

  • komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrēšana uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā;

  • komercķīlas tiesību izlietošana.


Maksātnespēja