Maksātnespējas process

MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS


Maksātnespējas likuma mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus.

JURIDISKĀS PERSONAS

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi.


FIZISKĀS PERSONAS

Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no  parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.


TIESISKĀ AIZSARDZĪBA

Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks.


KAS NEPIECIEŠAMS, LAI UZSĀKTU MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU


Lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu, ir jāvēršas tiesā ar pieteikumu par fiziskās personas maksātnespējas pasludināšanu. Maksātnespējas pieteikums ir jāsagatavo Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un ir jāiesniedz tiesā pēc pieteicēja deklarētās dzīves vietas, bet, ja tādas nav, tad pēc dzīves vietas. Pieteikumam ir jāpievieno visi tie dokumenti ar kuriem tiek pierādīts pieteikumā minētais, piem., izziņas no iestādēm, tiesas spriedumi, izziņas vai paziņojumi no tiesu izpildītājiem, kā arī no pašiem kreditoriem. Pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ir jāveic maksātnespējas depozīta maksājums divu minimālo mēneša algu apmērā, valsts nodevas samaksa € 70 apmērā, kā arī ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmaksu € 5,37 apmērā.

KĀ MĒS VARAM PALĪDZĒT


Ja tu nevēlies darīt visu pats, bet uzticēt to profesionāļiem, kuri ar to nodarbojas ik dienu, tad tev būs tikai nepieciešams sarūpēt notariālu pilnvaru (pilnvaras sagatavošana - € 37) un mēs lielāko daļu paveiksim tavā vietā. Mūsu juristu pieredze ir mērojama 20 gadu garumā un tā ir ievērojama pieredze, kuru var un vajag izmantot. Mēs esam palīdzējuši ļoti daudziem un labprāt palīdzēsim arī tev.

MĒS PIEDĀVĀJAM


  • Klātienes un neklātienes konsultācijas.
  • Visu nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un apkopošanu.
  • Maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu.
  • Maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā.
  • Juridisko atbalstu komunikācijā ar tiesu, administratoru un kreditoriem.
  • Saistību dzēšanas plāna sagatavošanu.
  • Pieteikuma par maksātnespējas procesa izbeigšanu un atbrīvošanu no atlikušajām saistībām sagatavošanu.
  • Citi nepieciešamie pakalpojumi saistībā ar tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesiem.


MŪSU PAKALPOJUMU CENASBEZMAKSAS

Neklātienes konsultācija tiek nodrošināta attālināti pa tālruni 29 245 278 darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00. Šī ir iespēja cilvēkiem, kuri nedzīvo Rīgā, bet ne tikai, saņemt konsultāciju un noskaidrot vai tieši viņiem ir iespēja uzsākt savu maksātnespējas procesu.€ 50

Klātienes konsultācija tiek nodrošināta uz vietas mūsu birojā, darba dienās no plkst. 9.00-17.00. Konsultāciju laiks iepriekš saskaņojams pa tālruni 29245278 vai e-pastu: [email protected]. Izvēloties turpināt ar mums sadarbību, samaksātā maksa par konsultāciju tiek ņemta vērā pie norēķiniem par kādu no tālāk minētajiem pakalpojumiem.€ 300

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikuma sagatavošana neietver sevī tikai pieteikuma sagatavošanu, bet gan arī visu nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu no valsts iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tiesām, kā arī kreditoriem. Neskatoties uz augstāk minēto, mūsu klientiem retos izņēmumos var nākties arī pašiem sagādāt kādu no pieteikumam pievienojamiem dokumentiem.€ 450

Ar pieteikumu ģimenes maksātnespējai ir saprotams augstāk minētais fiziskās personas maksātnespējas pieteikums. Atšķirība ir tikai tajā, ka minēto pieteikumu izmantojot vienu maksātnespējas depozītu un valsts nodevu, tiesā sniedz vismaz divas personas, kuras atbilstoši Maksātnespējas likumam uzskatāmas par savstarpēji ieinteresētām personām (laulātais, vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, bērni, mazbērni) un šīm personām nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku. Augstāk norādītā cena attiecas uz ģimenes maksātnespējas pieteikumiem, kurus kopīgi iesniedz ne vairāk kā divas personas. Gadījumā, ja iesniedzēji ir vairāk par divām personām, maksa par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu tiesā tiek noteikta izvērtējot darba apjomu, kā arī pusēm savstarpēji vienojoties.€ 100 - 150

Pabeidzot bankrota procedūru, parādniekam ir jāizstrādā un jāiesniedz tiesā apstiprināšanai saistību dzēšanas plāns. Šādu plānu parādnieks var lūgt arī izstrādāt savam administratoram par atsevišķu samaksu. Precīza pakalpojuma maksa ir atkarīga no saistību dzēšanas plānā ietverto kreditoru daudzuma.€ 100 - 150

Pēc pēdējā maksājuma izdarīšanas kreditoriem, parādniekam jāsagatavo tiesai adresēts pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu un atbrīvošanu no saistību dzēšanas plānā minētajām saistībām.


KONTAKTU FORMAMaksātnespēja