Maksātnespējas process


TIESVEDĪBA, PĀRSTĀVĪBA

Juridiskā biroja LEGALIA speciālistiem ir vērā ņemama pieredze pārstāvot savu klientu intereses Latvijas Republikas tiesās un šķīrējtiesās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs, tādās kā Iepirkumu uzraudzības birojā, Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā, Sabiedriskā labuma komisijā, būvvaldēs un citās valsts un pašvaldību iestādēs.

Esam pārstāvējuši klientu intereses gandrīz visās Latvijas Republikas tiesās tādās lietās kā parādu piedziņa, fiktīvu darījumu apstrīdēšana, dažādas sarežģītības strīdu risināšana.


MŪSU PIEDĀVĀJUMS


PIEDĀVĀJAM SAGATAVOT SEKOJOŠUS CIVILPROCESUĀLOS DOKUMENTUS:

 • prasības pieteikums par prasību, kas novērtējam naudas summā (piem., parāda piedziņa);

 • prasības pieteikums laulības šķiršanas lietā;

 • pieteikums sevišķās tiesāšanas kārtības lietās (piem., maksātnespējas procesa pieteikums);

 • pieteikums par prasības nodrošināšanu;

 • pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu;

 • pieteikums par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu;

 • pieteikums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā;

 • pieteikums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā;

 • pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu uz pastāvīgās šķīrējtiesas nolēmuma pamata;

 • pieteikums par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums;

 • prasības pieteikum par kopīgas mantas dalīšanu;

 • apelācijas sūdzības;

 • blakus sūdzības;

 • pieteikumus par procesuālā termiņa pagarināšanu vai atjaunošanu u.c.


PIEDĀVĀJAM SAGATAVOT SEKOJOŠUS ADMINISTRATĪVI PROCESUĀLOS DOKUMENTUS:

 • iesniegums iestādei;

 • sadarbības līgums (sagatavošana, korekcija un/vai grozīšana);

 • deleģēšanas līgums (sagatavošana, korekcija un/vai grozīšana);

 • līdzdarbības līgums (sagatavošana, korekcija un/vai grozīšana);

 • pieteikums Administratīvā rajona tiesai;

 • izlīgums (administratīvais līgums);

 • apelācijas sūdzība;

 • kasācijas sūdzība;

 • blakus sūdzība u.c.


PĀRSTĀVĪBA TIESĀS, VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒS:

Piedāvājam pārstāvēt Jūsu intereses visa līmeņa tiesās, kā arī šķīrējtiesās ceļot prasību, sniedzot paskaidrojumus un pārstāvot Jūs tiesu sēdēs. Tāpat arī piedāvājam pārstāvēt Jūsu intereses valsts un pašvaldību iestādēs - tādās kā Iepirkumu uzraudzības birojā, būvvaldēs utml.


Maksātnespēja